KVKK Aydınlatma MetniKİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA BEYANI


Değerli Veri Sahibi;

Bu beyanın amacı kişisel verilerinizin işlenmesi konusunda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) 10. Maddesi çerçevesinde sizleri aydınlatmaktır. Kişisel verilerinizin işlenmesi açısından Kanun kapsamında veri sorumlusu Monday Box (“Şirket”).


HANGİ AMAÇLARLA KİŞİSEL VERİLERİNİZİ İŞLERİZ?

Kişisel Verileriniz, Şirketimiz tarafından verilen hizmet, ürün ya da ticari faaliyete bağlı olarak değişkenlik gösterebilmekle; otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon görüşmeleri veya benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanmaktadır/toplanabilecektir. 

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlar dahilinde, K.V.K. Kanunu Madde 5.1 ve Madde 6.2 kapsamında belirtilen şekilde ve en baştan itibaren sizin açık iradeniz sonucunda paylaşmanızdan dolayı toplanacak, derlenecek ve güncellenerek işlenecektir.

Profilinize yönlendirilen anketlerde ve formlarda verdiğiniz bilgiler, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimlerimiz tarafından yapılması, şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin sizlerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek sizlere önerilmesi ve gönderilmesi, şirketimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması ve Şirketimizin iletişim politikalarının yürütülmesinin temini amaçlarıyla KVK Kanunu’nun 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ile amaçları dâhilinde ve yürürlükteki sair yasal mevzuata uygun işlenecektir.

Ayrıca, Üyelik sözleşmesini okuyup, kabul etmenizle birlikte başlayan sürece ek olarak; yapılan yeni düzenlemelerle sürekli güncellenen sözleşmede kendi açık iradenizle, sorularımıza verdiğiniz cevaplarla birlikte sizin hizmetlerimizden ve ürünlerimizden daha iyi yararlanabilmeniz amacıyla iş birimlerimiz sürekli bilgilendirilmektedir.

 

HANGİ KİŞİSEL VERİLERİNİZİ SAKLARIZ?

Yukarıda sayılan Amaçları gerçekleştirmek adına hizmetlerimizden yararlandığınız müddetçe ve mevzuatta belirtilen süreler kapsamında, genel nitelikli verilerinizi (Adres, Yaş, Aylık Gelir, Cinsiyet, Eğitim Durumu, Çalışma Durumu, Medeni Durum, İlgi Alanlarınız, Kozmetik ürünlerine ilişkin genel görüşleriniz, İnternetten Ne Sıklıkla Alışveriş Yaptığınız, Hangi Kategorideki kozmetik ürünlere ilgi duyduğunuz, Cilt ve saç tipiniz ve yaşadığınız problemler vb.)(“Kişisel Veriler”) işlemekteyiz. Amaçları gerçekleştirmek için başkaca veriye ihtiyaç duymamız halinde Kişisel Verilerin kapsamına bu veriler de dahil edilebilir.


İŞLEDİĞİMİZ KİŞİSEL VERİLERİ BAŞKALARI İLE PAYLAŞIR, YA DA BUNLARI BAŞKALARINA AKTARIR MIYIZ?

Monday Box platformuna üye olarak isim, soyisim, adres ve telefon numarasını içeren kişisel ve amaçlarımızı gerçekleştirmek amacıyla ihtiyaç duyulacak diğer bilgilerinizin ücretsiz abone kutusu gönderilme ve web sitemizden alışveriş yapmanız durumunda anlaşmalı kargo firmamız ile paylaşılmasına açık rıza vermektesiniz.

Profilinize yönlendirilen anketlerde ve formlarda verdiğiniz bilgiler, markalarla paylaşılması durumunda KVKK uyarınca belirtilen sürelere uygun şekilde, anonim olarak paylaşılmaktadır. İsim/soyisim veya diğer kişisel bilgileriniz sadece Şirket bünyesinde (KVKK uyarınca belirlenmiş olan yasal süre içerisinde) istatistiksel amaçla kullanılmaktadır. Belirtilen ve KVKK ilgili hükümlerinde belirtilen yasal süre sonunda tüm kişisel verileriniz Şirket tarafından anonim hale getirilmiş/ getirilecektir.


KİŞİSEL VERİ İŞLEME SÜREÇLERİMİZİN HUKUKİ SEBEPLERİ NELERDİR?

Kişisel Verileri, aşağıdaki hukuki sebeplere dayanarak, yukarıda belirtilen Amaçlar doğrultusunda ve Kanun’un öngördüğü ilkelere tam bir uyumluluk içerisinde, veri sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla işleriz.

Hukuki sebeplerimiz:

-    Günlük operasyonlarımızı gerek akdi hüküm ve şartlar tahtında, gerekse diğer kanun ve sair mevzuat kapsamında düzenlenen hak ve yükümlülüklere uygun olarak yürütmek,

-    Şirketimizin meşru menfaatleri,

-    Diğer kanunlarda öngörülmesi,

-    Herhangi bir sözleşmenin kurulması ve/veya ifası ve

-    Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesidir.


KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ NELERDİR?

Kişisel verileriniz, internet sitesi, sosyal medya mecraları, telefon görüşmeleri, ofisler veya benzeri vasıtalarla, sair sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle ve Şirketimiz ‘in sizler ile iletişime geçtiği veya ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek faaliyetlerimizi yürütmek, sizlerle aramızdaki sözleşmesel ve kanuni yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla elde edilmekte ve elde edilen kişisel veriler ilgili Mevzuatlar uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN ALDIĞIMIZ ÖNLEMLER NELERDİR?

Kişisel Verilerin hukuka aykırı olarak işlenmemesi, Kişisel Verilere hukuka aykırı olarak erişilmemesi ve Kişisel Verilerin güvenli bir şekilde saklanmasını sağlamak için gerekli tüm fiziki, hukuki ve teknik tedbirleri alıyor, makul ölçülerle gerekli denetim çalışmalarını yapıyoruz. Tarafınızca açık rızanız dahilinde topladığımız veriler yüksek algoritmalı şifreleme sistemine sahip harici belleklerde tutmaktayız, üçüncü kişiler ile paylaştığımız kişisel verileriniz yüksek güvenlik önlemleri alınmış e-posta hesaplarıyla gönderilmektedir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI İÇİN SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLAR NELERDİR?

Kanun uyarınca Kişisel Verilerinizin:

-    İşlenip işlenmediğini öğrenme,

-    İşlenmiş olanlarının nasıl işlendiğine ilişkin bilgi talep etme,

-    İşlenme amacını ve bu amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

-    Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı/paylaşıldığı kişiler hakkında bilgi edinme,

-    Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,

-    Kanun’un öngördüğü şartlar oluştuğu taktirde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

-    Düzeltilmesi, silinmesi ve yok edilmesi halinde bu durumun önceden paylaşılan/aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

-    Münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle sizin aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve

-    Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kanun kapsamında, Kişisel Verilerinizle ilgili başvuruda bulunmak istemeniz halinde talebinizi destek@itsmondaybox.com iletişim mailimiz üzerinden bize iletebilir, noter kanalıyla ulaştırabilir veya elektronik imzalı başvuru kanallarından tarafımıza iletebilirsiniz.  


            Şirketimiz, Kanunu’nun 13. maddesine uygun olarak, başvuru taleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandıracaktır. Ancak Kanun ve ilgili mevzuatın öngördüğü şekil ve içerik şartları gözetilmeksizin iletilen istekler dikkate alınmayabilir. İşlemin maliyet gerektirmesi halinde, Kişisel Verilerin Korunması Kurulu tarafından belirlenen tarife uygulanacaktır. Talebin reddedilmesi halinde, ret nedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilecektir.

 


VERİ SORUMLUSU


MONDAY BOX